Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), reklamacija je zakonom regulirani postupak rješavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu.

Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak koji otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo podnijeti reklamaciju ENMON d.o.o. u cilju otklanjanja ovog nedostatka.

Kako i gdje izjaviti reklamaciju?

Ukoliko ste nakon preuzimanja proizvoda ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije možete  izjaviti reklamaciju, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl):

Ukoliko robu preuzimate preko vanjske dostavne službe (narudžbe putem web-shopa) potrebno je robu pregledati prilikom preuzimanja, a u slučaju oštećenja ili nekakvog vidljivog nedostatka, napraviti zapisnik na licu mjesta s kojim se može uputiti reklamacija.

  • Usmeno na prodajnom mjestu gdje je roba kupljena
  • Pisanim putem na adresu poslovne jedinice u kojoj ste kupili proizvod ili na adresu sjedišta ENMON d.o.o. Ulica Jablanova 36a, 31000 Osijek
  • elektronskim putem na mail adresu office.hr@enmongroup.com ukoliko je roba kupljena preko WEB SHOP-a
  • elektronskim putem na mail adresu office.hr@enmongroup.com

Prodavač je dužan potrošaču izdati pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije.

Način rješavanja reklamacije

Prodavač je dužan  bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavača na reklamaciju potrošača mora sadržavati odluku da li prihvaća reklamaciju, izjašnjenje o zahtjevu potrošača i konkretan prijedlog i rok za rješavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i namještaj, od dana podnošenja reklamacije. Prodavač je dužan postupiti u skladu sa odlukom, prijedlogom i rokom za rješavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu suglasnost potrošača.

Ukoliko prodavač iz objektivnih razloga nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je  o produžetku roka za rješavanje reklamacije obavijesti potrošača i navesti rok u kome će biti riješena, kao i da dobije njegovu suglasnost. Produžetak roka za rješavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavaču ambalažu robe ne može biti uvjet za rješavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nedosljednosti. Osoba ovlaštena  za prijem reklamacije je voditelj organizacijske jedinice ENMON d.o.o.